เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารเวลาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

วิทยากร

 • อ.ประสงค์  ทองสุขประสงค์ ผู้อำนวยการ Kaiser Training

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่  

          ** ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน **

วัน เวลา และสถานที่อบรม

 • วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2553
 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์  ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

วิธีการอบรม

 • การบรรยายผ่านระบบดาวเทียม

หัวข้อการฝึกอบรม

 • พื้นฐานสำคัญในเรื่องเวลา
 • การวางแผนการใช้เวลาเพื่อความสำเร็จ
 • ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารเวลา
 • เทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครได้ที่

 • สำนักงาน เลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • www.rmutt.ac.th
 • สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่    http://mis.rmutt.ac.th/RegisOnline/ntu/
Thailand Web Stat

counter customizable free hit