เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 2. นำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างประสบผลสำเร็จ

วิทยากร

 • รศ.ดร.ไว จามรมาน ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธ.

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  และผู้สนใจทั่วไป

          ** ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน **

วัน เวลา และสถานที่อบรม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553
 • เวลา 13.30-16.30 น.
 • ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์  ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

วิธีการอบรม

 • การบรรยายผ่านระบบดาวเทียม

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 • ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรยุคเก่า และองค์กรยุคใหม่
 • เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จและล้มเหลวในการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้

สมัครได้ที่

 • สำนักงาน เลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • www.rmutt.ac.th
 • สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่    http://mis.rmutt.ac.th/RegisOnline/ntu/
Thailand Web Stat

counter customizable free hit