รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
คลิกที่นี่  

สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทุกองค์ประกอบ เท่ากับ  4.10
   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
คลิกที่นี่  

สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทุกองค์ประกอบ เท่ากับ  4.54
สรุปจุดที่ควรพัฒนาโดยเร่งด่วน
    
1.     พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา ทักษะ วิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ
    
2.     สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในด้านการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
    
3.    สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับงานบริการสังคม
     4.  พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
     
จุ
ดที่ควรพัฒนาภายใน 3 5 ปี
    
1.     สร้างนวัตกรรมองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
    
2.     ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการด้านคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาในระยะยาวมากกว่า 5 ปี
    
1.    พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทรัพยากรทางวิชาการ (Academic Resource)
    
2.    พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และทักษะวิชาชีพตามสายงาน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางาน
  
   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คลิกที่นี่

สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทุกองค์ประกอบ เท่ากับ  2.64
สรุปจุดที่ควรพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาโดยเร่งด่วน
     1.      ควรมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้กับงานบริการด้านต่างๆ
     2.     สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับงานบริการสังคม             
     3.      ควรนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสำนักฯ  
     4.      พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     5.      พัฒนางานของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์เพื่อการพัฒนาของสำนักฯ ต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนาภายใน 3 5 ปี
     1.      สร้างนวัตกรรมองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
     2.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการด้านคุณภาพการศึกษา        

จุดที่ควรพัฒนาในระยะยาวมากกว่า 5 ปี
     1.   พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทรัพยากรทางวิชาการ (Academic Resource)
     2.   พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และทักษะวิชาชีพตามสายงาน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางาน

 

   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2551

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2551
ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าปก
คำนำ
สารบัญ

ลำดับที่
เรื่อง
Download
1
บทสรุปผู้บริหาร
2
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้นของหน่วยงาน
3
บทที่ 2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
4
บทที่ 3 รายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
5
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน
6
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
7
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
9
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
11
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
12
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
13
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไลการประกันคุณภาพ
14
องค์ประกอบที่ 10 สนับสนุนวิชาการและทั่วไป
16
บทที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
17
บทที่ 5 แนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงและพัมนาตามผลการประเมินตนเอง

 

 

   

หน้า 1 จาก 2

Thailand Web Stat

counter customizable free hit